Disclaimers

E-mail-disclaimer

De informatie verzonden in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Aannemingsbedrijf P.A. van Miltenburg & Zn B.V., niet toegestaan.

Aannemingsbedrijf P.A. van Miltenburg & Zn B.V. staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Aannemingsbedrijf P.A. van Miltenburg & Zn B.V. kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden.

Indien het e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen.

Aannemingsbedrijf P.A. van Miltenburg & Zn B.V. is statutair gevestigd te Utrecht, KvK nr. 30034610.

Email disclaimer English version

The information contained in this communication is confidential and is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed. You should not copy, disclose or distribute this communication without the authority of Aannemingsbedrijf P.A. van Miltenburg & Zn B.V.

Aannemingsbedrijf P.A. van Miltenburg & Zn B.V. is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt.

Aannemingsbedrijf P.A. van Miltenburg & Zn B.V. does not guarantee that the integrity of this communication has been maintained nor that the communication is free of viruses, interceptions or interference.

If you are not the intended recipient of this communication please return the communication to the sender and delete and destroy all copies.

Aannemingsbedrijf P.A. van Miltenburg & Zn B.V. registered in Utrecht, KvK nr. 30034610.

Disclaimer website, intellectuele eigendom, privacy en toepasselijk recht en rechter

Toepasselijk verklaring gebruiksvoorwaarden website

Op het gebruik van de website van Aannemingsbedrijf P.A. van Miltenburg & Zn B.V. zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de website van Aannemingsbedrijf P.A. van Miltenburg & Zn B.V. stemt de gebruiker in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Disclaimer website

Deze website dient slechts voor algemene informatieve doeleinden en de verstrekte informatie is niet bedoeld als advies in concrete gevallen. De informatie op deze website wordt door Aannemingsbedrijf P.A. van Miltenburg & Zn B.V. met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie.

Aannemingsbedrijf P.A. van Miltenburg & Zn B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

De website van Aannemingsbedrijf P.A. van Miltenburg & Zn B.V. bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door Aannemingsbedrijf P.A. van Miltenburg & Zn B.V. worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Aannemingsbedrijf P.A. van Miltenburg & Zn B.V.

Aannemingsbedrijf P.A. van Miltenburg & Zn B.V. geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Aannemingsbedrijf P.A. van Miltenburg & Zn B.V. garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay out en vormgeving van deze website rusten bij Aannemingsbedrijf P.A. van Miltenburg & Zn B.V. en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aannemingsbedrijf P.A. van Miltenburg & Zn B.V. niet toegestaan.

Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is toegestaan na schriftelijke toestemming van Aannemingsbedrijf P.A. van Miltenburg & Zn B.V.

Aannemingsbedrijf P.A. van Miltenburg & Zn B.V. zal geen toestemming verlenen voor het aanbrengen van een hyperlink indien de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Aannemingsbedrijf P.A. van Miltenburg & Zn B.V. slecht verdraagt met de naam en reputatie van Aannemingsbedrijf P.A. van Miltenburg & Zn B.V., haar diensten, producten of de inhoud van deze website.

Privacy

Aannemingsbedrijf P.A. van Miltenburg & Zn B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per email en/of per contactformulier) aan Aannemingsbedrijf P.A. van Miltenburg & Zn B.V. verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

De persoonsgegevens die door u aan Aannemingsbedrijf P.A. van Miltenburg & Zn B.V. worden verstrekt via de website van Aannemingsbedrijf P.A. van Miltenburg & Zn B.V. of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen.

Indien u vragen heeft over de (eventuele) verwerking van uw persoonsgegevens door Aannemingsbedrijf P.A. van Miltenburg & Zn B.V., neem dan contact op met de administratie, telefoonnummer: 030 2322824.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de website van Aannemingsbedrijf P.A. van Miltenburg & Zn B.V. en het gebruik daarvan is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de daarvan ontleende informatie zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Utrecht, Nederland